Šole, dobrodošle v naši družini ZKTNP

Šole, dobrodošle v naši družini ZKTNP

Z znakom kakovosti želimo šolam, članicam Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, podeliti javno priznanje za njihovo predanost in aktivno sodelovanje pri varovanju narave in kulturne dediščine, spodbujanju načel in vrednot, zapisanih v Statutu Skupnosti šol, ter izkazovanju izrednega delovanja pri krepitvi identitete Skupnosti šol.

Javni zavod Triglavski narodni park namerava še bolj podpirati šole, ki bodo pridobile Znak kakovosti. Šole, nosilke Znaka kakovosti, bodo imele prednost pri aktivnostih s področja okoljske vzgoje (npr. prednost pri razpisih za naravoslovne dni ...).

Znak kakovosti bo pogoj za sodelovanje v razpisih za pridobivanje “sredstev”, s katerimi bo park podpiral ali sofinanciral okoljevarstvene projekte, izobraževalne aktivnosti, ki so v skladu s cilji narodnega parka.

V certifikacijski sistem Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju ZKTNP) se lahko prijavijo izobraževalne ustanove, ki so članice Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

V kolikor zavod oziroma šola združuje več enot (matična in podružnična), je vsaka šola obravnavana kot svoja, avtonomna enota.

  • Certifikat ZKTNP prejme izobraževalna ustanova, ki ima stalni naslov ali sedež na območju UNESCO MaB / Biosfernega območja Julijske Alpe.
  • Izobraževalna ustanova deluje v skladu s cilji in nameni Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
  • Certifikat ZKTNP lahko pridobijo izobraževalne ustanove, ki s svojim delom aktivno sodelujejo pri varovanju narave in kulturne dediščine. Spodbujajo načela in vrednote, zapisane v Statutu Skupnosti šol, ter izkazujejo izredno delovanje pri krepitvi identitete Skupnosti šol. Doseganje standardov in zahtev se presoja s pomočjo meril, ki so kot Ocenjevalni obrazec te priloge njegov sestavni del.

Certifikat ZKTNP se izobraževalnim ustanovam podeli za obdobje dveh let. Obstoječi nosilci ZKTNP posredujejo dokazilo - izpolnjen ocenjevalni obrazec o izpolnjevanju pogojev za ZKTNP za tekoče šolsko leto do konca maja enako kot ostale šole, ki se v znak kakovosti po pozivu šele želijo vključiti. V nasprotnem primeru šolam, ki znak kakovosti že imajo prične teči postopek za odvzem ZKTNP.

Leto 2022 je za šole "pripravljalno" in izvedbeno leto. Šole dobitnice ZKTNP v tem letu uživajo vse dodatne ugodnosti, ki jim jih je znak kakovosti prinesel. Medtem ko se ostale šole že lahko pripravljajo za pridobitev znaka kakovosti ob naslednjem pozivu.

Šole nosilke znaka kakovosti TNP za leto 2021 in 2022 so:

  • OŠ Gorje
  • OŠ Koroška Bela
  • OŠ Dušana Muniha Most na Soči
  • OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
  • OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
  • OŠ Antona Janše Radovljica
  • OŠ Žirovnica in OŠ Simona Kosa Podbrdo